Resim Sanatında Tema Kategorileri

09 Haziran 2022 / 15:16
blog

Resim sanatı, tüm diğer sanat dalları gibi bir kategori sistemine sahiptir. Bunun bir örneğini de tema kategorilerinde görmekteyiz. Resim sanatında eski çağlardan günümüze kadar birçok sanatçı çeşitli ülkelerin geleneksel kültür unsurlarının etkisinde sanat eserleri oluşturmuştur. Bu insanların Amerikalı, Alman, Yerli Amerikalı veya Kuzeyli, Doğulu, Batılı olmaları önemli değil. Önemli olan insanların kültürel varlıkları için aynı umuda, aynı acıya, aynı mutluluğa, aynı korkuya sahip olmalarıdır. Temalar, resim sanatı için bu duygusal karmaşanın ve kültürel ortamın bir yansımasıdır. Teknolojiyi görmemiş bir kültürel topluluk ile her anında teknolojinin içinde olan bir toplumda aynı temayı görmemiz daha düşük ihtimaldir. Özetlemek gerekirse temalar aslında toplumları simgelemektedir. Farklı toplumlardaki sanatçılar aynı tema üzerine eserler bırakıyor ve görenler temalardaki benzerliği hemen anlıyorlarsa bu, iki toplumun birbirleriyle olan benzerliklerinin bir göstergesidir. Resim sanatındaki bu temaları detaylı olarak incelediğimiz ve örneklerini sunduğumuz yazımızı inceledikten sonra, bu konuda oldukça geniş bir fikir sahibi olacaksınız.

Figuratif

Figuratif sanat veya diğer bir ismiyle Figürativizm, doğada bulunan nesnelerin betimlemlenmesi ile sanat eserleri üretilmesidir. Soyut nesneleri betimleyen soyut sanatın tersidir. Figuratif temalı resim sanatı da, az önce bahsettiğimiz özelliklere sahip şekilde üretilen resimleri kapsamaktadır. Figüuatif sanatta genel olarak insan ve hayvan figürleri görülmektedir. Her ne kadar insan figürü sık kullanılsa da figür resmi (insan figürünün betimlendiği resim sanatı) ile figüratif tema aynı anlama gelmemektedir.

Sitemizdeki Figuratif Resim ürünlerimizi incelemek ister misiniz?

Hiperrealist

Foto Gerçekçilik yani hiperrealizm, temeli 1960’larda Amerika’ya dayanan bir akımdır. Hiperrealizm, Süperrealizm ve Keskin Odak Realizm gibi adları da vardır. Bu akıma foto gerçekçilik denir, çünkü sanatçılar üzerinde çalıştıkları fotoğrafı, üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan veya herhangi bir yorum eklemeden resmin yüzeyine getirirler. Foto Gerçekçi eserlerde tema, teknik ve uygulamada farklılıklar olsa da sanatçılar sanayi, kapitalizm, tüketim toplumu kültürü ve çevredeki sembolik nesnelerle ilgilenmişlerdir. Yalnızca fotoğrafik bir görüntüyü tuvale aktarmaya çalışan ve nesnenin aslıyla ilgilenmeyen foto gerçekçi sanatçılar, yaşamı olduğu gibi vermeye çalışan gerçekçi sanatçılardan farklıdır.

Foto gerçekçilik akımının ilk örnekleri 1969 yılında galerilerde halka sunulmuştur. 1970 yılında New York'taki Whitney Sanat Müzesi'nde düzenlenen serginin yanı sıra, eserlerini foto gerçekçiliğin etkisiyle ortaya koyan sanatçılar da sunulmuştur. ABD'de düzenlenen sergiler sonucunda kabul gören foto gerçekçilik akımı 1970'lerden itibaren yaygınlaşmıştır.

Foto gerçekçilik, minimalist sanata bir tepki olarak kabul edilirken, 1960'ların sonlarında etkisi azalan ancak bazı sanatçıların bireysel çabaları sayesinde devam eden Pop Art'ın yeniden doğuşu olarak tanımlanabilir. Fotoğraf ve reklam afişlerinin yanı sıra dönemin popüler kültüründen seçilmiş obje ve mekânları genel olarak kullanması, foto gerçekçilik ve Pop-Art akımlarının ortak yönleri olduğunu göstermektedir.

Sitemizdeki Hiperrealist Resim ürünlerimizi incelemek ister misiniz?

Natürmort

Natürmort kelime anlamı olarak doğadaki hareketsizliği ve durgunluğu ifade etmektedir. Bu hareketsizliğin resimde kullanılmasıyla Natürmort tema açığa çıkmıştır. Dalından düşmüş veya koparılmış meyve ve sebzelerin, ölü kuşların, balıkların ve günlük hayattaki sıradan eşyaların resimleri natürmort resimde kullanılmaktadır.

Natürmort konuları arasında koparılabilir çiçekler, meyveler, av hayvanları, vazolar ve kitaplar gibi hareketsizliği temsil edebilecek maddeler yer alır. Natürmort tema, eski zamanlardan beri yaratılmış bir resim türüdür, ancak Orta Çağ'da natürmort dini amaçlar için kullanılmıştır. Laik ve gerçek Natürmort 14. yüzyılda ortaya çıkmaya başlamıştır ve 17. yüzyılda zirveye ulaşmıştır.

Rembrandt, Caravaggio, Velasquez gibi birçok ressam Natürmort temada resimler çizmiştir. 18. yüzyılın en büyük Natürmort ressamı Chardin'dir. Neoklasikler bu resim türünden nefret etseler de, Romantikler yeniden canlandırmıştır. Natürmort resimler, çağdaş sanatta önemli bir rol oynamıştır. Gaugin ve Cézanne, Kübistler ve Salvador Dali gibi sürrealistler bu alanda eserler vermişlerdir.

Sitemizdeki Natürmort Resim ürünlerimizi incelemek ister misiniz?

Peyzaj

Peyzaj resmi dağları, ovaları, ağaçları, ormanları ve sulak alanları içine alan doğal manzaraları tasvir eder. Yani manzaralardaki doğallık ve huzur hisleri, peyzajda verilmek istenen temel noktalardır. Gökyüzü, peyzaj resminde vazgeçilmez bir unsurdur. Manzara, Avrupa resminde 15. yüzyılın başında, özellikle dini konularda ortaya çıkmıştır ve yüzyıllarca birçok ressam için eserlerinin konusu olmayı başarmıştır. Geleneksel Çin'in saflığı önemseyen peyzaj geleneğinde ise minyatür bir insan figürü bulunmaktadır, fakat bu figür, sadece bir gözlem noktasıdır ve izleyiciyi deneyime katılmaya davet eder. Peyzaj temasındaki eserler, sanatçılar tarafından günümüzde de hala yapılmaktadır.

Sitemizdeki Peyzaj Resim ürünlerimizi incelemek ister misiniz?

Pop Art

Pop art 1950'lerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de Soyut Dışavurumculuğa karşı duran genç sanatçıların 1960'larda onu akım haline getirdikleri bir sanattır. Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde birbirinden bağımsız olarak farklı koşullar altında ortaya çıkmıştır. Marcel Duchamp'ın hazır nesneleri 20. yüzyılın başlarındaki bağlamdan yola çıkarak sanat eseri olarak sunması, popüler sanatçılar tarafından benzer motiflerle popüler kültür imgelerinin sunulmasında etkili olmuştur.

Sitemizdeki Pop Art Resim ürünlerimizi incelemek ister misiniz?

Pop Minyatür

Minyatürler, benzersiz bir boyama tekniği ve anlatım dili kullanılarak çok hassas bir şekilde işlenen küçük boyutlu tablolardır. Halk dilinde, metinde yer alan bilgilerin daha net olması sayesinde metni el yazmalarında görselleştiren kitap illüstrasyonlarına minyatür denir. Temanın kapsadığı olayları görselleştirmek için olayı figürler şeklinde bir görüntüye aktarmak ve üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirmek gerekir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren Türkçede minyatür olarak anılır. Minyatür sanatının örnekleri tarihsel süreç içerisinde tuval, deri, duvar, aharlı kağıdı, seramik, kemik, ahşap kutu ve mutfak eşyaları, ipek gibi çeşitli malzemelerde ve çeşitli amaçlarla bazen anıtsal boyutlarda anılmıştır. Minyatür, günümüzde yerini çağdaş resim sanatına bırakmış, ancak geleneksel sanat olarak varlığını sürdürmüştür.

Sitemizdeki Pop Minyatür Resim ürünlerimizi incelemek ister misiniz?

Portre

Portre bir kişinin yüzünün tasvir edilerek resim, fotoğraf, heykel gibi sanat türlerinin taklit edilmesiyle oluşturulan bir eserdir. Bu eserlerin amacı insanların görünüşünü, karakterini ve ruh halini yansıtmaktır. Portrede tasvir edilen kişi, ressam veya fotoğrafçıya bakar. Bu kişinin karşısındakilere en ilgi çekici şekilde sunulmasını sağlar.

Sitemizdeki Portre Resim ürünlerimizi incelemek ister misiniz?

Soyut

Soyut resimde sanatçı doğada var olan gerçek nesneleri sunmayı tercih etmez. Bu türde önemli olan ilk şey sanatçının kendi duygu ve düşüncelerini yansıtabilmesidir. Sanatın başlangıcında sanatçılar önce doğayı incelemiş ve sonra kendi soyut betimlemeleriyle onu anlamlandırmışlardır. Sanatçının yarattığı soyut resim ile incelenen doğa arasında hiçbir benzerlik yoktur. Soyut resim söz konusu olduğunda, sanatçının iç dünyasının bir fotoğrafıdır ifadesini güvenle kullanabiliriz. Soyut temalı resmin başlıca temsilcileri şunlardır :

  • Robert Delaunay
  • Wassily Kandinsky
  • Kazimir Maleviç
  • Vladimir Tatlin

Sitemizdeki Soyut Resim ürünlerimizi incelemek ister misiniz?

Sürrealist

Sürrealizm, gerçeküstücü ressamların kendi hayal güçleriyle, gerçekte var olmayan öğeler ve fikirler kullanarak oluşturdukları eserlerden oluşur. Bu eserlerde düşünce, duygu ve fikirlerini yansıtırlar. Çevrelerindeki olaylara bu şekilde tepki verirler. Sürrealizmin amacı ressamın hayal gücünü izleyicilere sunmak ve böylelikle insanların öğrenmelerini sağlamaktır. Bazı insanlar sürrealizmi absürt ve saçma olarak görür; fakat bu düşünce tamamen yanlış bir düşüncedir. Gerçekçilik teması var olan bir şeyin nasıl olduğunu öğretir, düşünceleri gösterir. Sürrealizmde tek fark, gerçekte orada olmayan öğeler üzerinden sanatın dışavurumudur.

Sitemizdeki Sürrealist Resim ürünlerimizi incelemek ister misiniz?

Online Sanat Galerisi Nedir yazımız da ilginizi çekebilir.